주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Viện bảo tàng quốc gia Gongju

  • Viện bảo tàng quốc gia Gongju
  • Viện bảo tàng quốc gia Gongju
  • Viện bảo tàng quốc gia Gongju

Viện bảo tàng quốc gia Gongju

Thời Nhật chiếm đóng, những người dân tỉnh Gongju vì bảo tồn nền văn hóa Baekche nên bắt đầu thành lập Hội bảo tồn di tích Gongju, năm 1940 Hội hiến chương di tích Gongju sử dụng chính tòa nhà quan nha thời Baekche để bắt đầu việc thành lập viện bảo tàng và sau giải phóng năm 1946 viện này phải thông qua các cơ quan bảo tàng quốc gia Gongju, năm 1975 đã trở thành Viện bảo tàng quốc gia Gongju.

Tòa nhà Seonhwadang là nơi đã được sử dụng làm bảo tàng từ thời Hội hiến chương di tích Gongju vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi xây dựng tòa nhà hiện đại năm 1972. Sau này, Viện bảo tàng quốc gia Gongju tổ chức các sự kiện văn hóa và trưng bày, nhằm cung cấp đa dạng cơ hội trải nghiệm văn hóa cho người dân và bảo tồn tài nguyên văn hóa đang tăng lên cùng với việc thực hiện vai trò của cơ quan giáo dục văn hóa của khu vực nên tháng 5 năm 2004 đã khai mạc tại phường Woongjin, Tp Gongju.

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP