주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Tư liệu văn hóa duy hình Dojijong

Các hiện vật kỉ niệm Đồ Địa Chính

Miếu Sùng Thiện Quân(các hiện vật Đồ Địa Chính số 6)
 • Tọa lạc : Dongwonri, Sinpyongmyun
 • Đây la thạch tháp có từ thời đầu Goryo, nơi lưu giữ di tích của sư trì Đồng Nguyên Lý.
Miếu Sùng Thiện Quân(các hiện vật Đồ Địa Chính số 6)
Tấm bệ đá hình con rùa Oh Ryong Ri (số 61)
 • Tọa lạc : , Oh Ryong Ri, Lee In Myun
 • Bệ đỡ Sindobi của Sùng Sơn Quân, người con thứ 5 của vua Incho
Tấm bệ đá hình con rùa Oh Ryong Ri (số 61)
Gongju Hyang Gyu(số 75)
 • Tọa lạc : Kyudong, Tp Gongju
 • Là nơi hành lễ cho các quan lục phẩm và 16 úy, như một cơ quan giáo dục thời Choseon.
Gongju Hyang Gyu(số 75)
Bia đá Yeon Pyong Bu Won Kun ( số 89 )
 • Tọa lạc : Mansuli, Lee In Myun
 • Bia đá này có nguồn gốc từ thời Incho, Choseon
Bia đá Yeon Pyong Bu Won Kun ( số 89 )
Seonhwadang (số 92)
 • Tọa lạc : Woongjndong, Tp Gongju
 • Đây là nơi quan bộ hình tỉnh Chungcheongdo thời choseon làm việc.
Seonhwadang (số 92)
Pocheongsa môn (số 93)
 • Tọa lạc : woongjndong, Tp Gongju
 • Là cách cổng đối diện Seonhwadang.
Pocheongsa môn (số 93)
Bia đá hiếu tử Gongju (số 99)
 • Tọa lạc : Sohakdong, Tp Gongju
 • Là bia đá đề cao hiếu hảnh của hiếu tử Hyang Dok. Đây là tấm bia đầu tiên đề cao hiếu đạo theo ghi chép vào thời Tam Quốc Chí.
Bia đá hiếu tử Gongju (số 99)
Thạch tháp Ga Cheok Li Gongju (số 98)
 • Tọa lạc : Gacheokli, Tancheonmyun
 • Là thạch tháp lưu lại di tích của vị sư Cheong Lim thời Goryo
Thạch tháp Ga Cheok Li Gongju (số 98)
Sangsanli Đường Can Chí Trụ Gongju (số 94)
 • Tọa lạc : Sangsinli, Banpomyun
 • Đường Can Chí Trụ là cây cột dựng cổng chùa, khi có nghi lễ thì dùng nó để treo cờ, gọi là “đường”. “Đường” dài gọi là “đường can”. Hai cột đường can này được điêu khắc họa văn rất độc đáo.
Sangsanli Đường Can Chí Trụ Gongju (số 94)
quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP