주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Lễ tế sơn thần Gyeryong

  •  Lễ tế sơn thần Gyeryong
  •  Lễ tế sơn thần Gyeryong
  •  Lễ tế sơn thần Gyeryong

Lễ tế sơn thần Gyeryong

Đây là nghi lễ có tên là “ quốc hành tế nghi”, nó được tổ chức liên tục kéo dài từ thời đại Siila, Goryo, Choseon nhưng cuối cùng bị gián đoạn vào thời chiến tranh đế quốc Nhật.

Bởi vì các nhà nho giáo đã đề nghị bãi bõ nhằm đấu tranh phục quốc. Ngày nay, Thượng nhạc đàn của núi Myuhyangsan, Hạ nhạc đàn của núi Jilysan không còn tồn tại nữ. Chính vì thế, các nhà nho giáo cùng với trung nhạc đàn của núi Gyeryong chủ trương bãi bỏ nghi lễ này. Việc chỉ bảo tồn Trung nhạc đàn của núi Gyeryongcho ta thấy khả năng bảo tồn đền , chùa của người xưa. Nó được bảo tồn trong khuôn viên cùa Tân Nguyen Tự.

Lễ tế sơn thần Gyeryong được tái hành lễ vào năm 1998 do ngài viện trưởng viện bảo tàng dân gian Gongju đề xuất. Và sau này được chủ trì bởi Hội bảo tổn lễ tế sơn thần Gyeryong.

Bản chất của của nghi lễ này la một hình thức tổng hợp của phật giáo, nho giáo, thất giáo.

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP