주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Lễ nghi ngôn ngữ

"Hoching" (gọi) là từ chúng ta trực tiếp một người nào đó và "jiching) (hô) là từ chúng ta chỉ một người nào đó khi nói với người khác, nhưng khi gọi chung thì gọi là "chingho" (hô-gọi). Khác với các quốc gia khác, ở Hàn Quốc, mặc dù cùng là một đối tượng nhưng tùy theo hoàn cảnh có thể gọi bằng nhiều cách, nói bằng nhiều tên khác nhau. Bên cạnh đó, người Hàn Quốc dung lẫn lộn cả tên gọi của tiếng Hàn, với tiếng Hán-Hàn. Do vậy, nếu chúng ta dung sai cách "hô" và "gọi" thì sẽ trở thành người vô lễ.

mutual designations between couple

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP